अर्थ/वाणिज्य

भोजपुर नगरपालीकाको दोश्रो नगरसभा सम्पन्न ः रु ३९ करोड ७१ लाख ९७ हजार २ सय बराबरकोे वजेट पारित

भोजपुर, १० असार । भोजपुर नगरपालीकाले आव २०७५÷७६ को नीती कार्यक्रम, योजना तथा वजेट पारित गरेको छ । भोजपुर नगरपालीकाका मेयर कैलाश कुमार आलेले आव २०७५÷७६ मा नगरपालीकाको आयतर्फ वितिय समानीकरण अनुदान रु १० करोड ३ लाख, राजश्व वाडफाँड रु ६ करोड ९१ लाख ५४ हजार, सर्सत अनुदान २० करोड ६ लाख, प्रदेश सरकार वितिय समानीकरण अनुदान रु ३५ लाख ३७ हजार, सवारी साधन करको राजस्व वाडफाँड रु १ करोड १५ लाख २८ हजार, आन्तरीक राजस्व तर्फ रु १ हजार, सवारी साधन करको राजस्व वाँडफाडबाट रु १ करोड १५ लाख २८ हजार , आन्तरीक राजस्व १ करोड २० लाख ७८ हजार २ सय गरी जम्मा रु ३९ करोड ७१ लाख ९७ हजार २ सय आय बराबरको प्रस्ताव पेश गरीएको छ ।
त्यस्तै नगरपालीकाको व्यायतर्फ आर्थीक विकास तर्फ रु १ करोड ७२ लाख १५ हजार, सामाजीक विकास तर्फ रु १ करोड ७४ लाख २२ हजार ४ सय, पुर्वाधार विकास तर्फ ७ करोड ७८ लाख ४३ हजार, वातावरण तथा विपत् व्यावस्थापन तर्फ रु २१ लाख ८२ हजार, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र शुसासन तर्फ रु ८ करोड १९ लाख ३५ हजार २ सय  र सर्सत अनुदान तर्फ २० करोड ६ लाखगरी कुल व्याय ३९ करोड ७१ लाख ९७ हजार २ सय अनुमान गरीएको छ । 
वजेटमा नगरपालीकाले राजश्व परीचालन सम्वन्धि निति तथा कार्यक्रम, कृषि, पशुपालन, वन तथा वातावरण एंव जलवायु परीवर्तन निति तथा कार्यक्रम, भौतिक पुर्वाधार तथा सडक सम्बन्धि निति तथा कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि निति तथा कार्यक्रम, उद्योग, पर्यटन तथा वाणिज्य सम्बन्धि निति तथा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजीक विकास सम्वन्धि निति तथा कार्यक्रम, सुशासन एंव दिगो विकास सम्बन्धि निति तथा कार्यक्रम र नगर विकासका लागी निर्देशक सिद्धान्तहरु पनी प्रस्तुत गरीएको थियो । 
त्यस्तै भोजपुर नगरपालीकाले दोश्रो नगरसभाबाट भोजपुर नगरपालीकाको प्रशासकीय कार्यविधी ऐन, २०७५, भोजपुर नगरपालीकाको सहकारी ऐन, २०७५, न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७५, भोजपुर नगरपालीकामा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ र स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ लगायत कानुनहरु समेत पारीत गरेको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस